Công thức who whom which – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Định nghĩa mệnh đề quan hệ

Mệnh đề ( Clause ) là một phần của câu, nó hoàn toàn có thể gồm có nhiều từ hay có cấu trúc của cả một câu. Mệnh đề quan hệ dùng để lý giải rõ hơn về danh từ đứng trước nó .

Gia sư Tiếng Anh trực tuyến

Relative Clauses – Mệnh đề quan hệ  

Mệnh đề quan hệ (mệnh đề tính từ) bắt đầu bằng các đại từ quan hệ: who, whom, which, that, whose hay những trạng từ quan hệ: why, where, when. Mệnh đề quan hệ dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó.

I. Các đại từ quan hệ

1. WHO

– làm chủ từ trong mệnh đề quan hệ
– sửa chữa thay thế cho danh từ chỉ người

 • ….. N (person) + WHO + V + O

2. WHOM

– làm túc từ cho động từ trong mệnh đề quan hệ
– thay thế sửa chữa cho danh từ chỉ người

 • …..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

– làm chủ từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan hệ
– thay thế sửa chữa cho danh từ chỉ vật

 • ….N (thing) + WHICH + V + O
 • ….N (thing) + WHICH + S + V

4. THAT

– hoàn toàn có thể sửa chữa thay thế cho vị trí của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ quan hệ xác lập
* Các trường hợp thường dùng “ that ” :
– khi đi sau các hình thức so sánh nhất
– khi đi sau các từ : only, the first, the last
– khi danh từ đi trước bao gôm cả người và vật
– khi đi sau các đại từ bất định, đại từ phủ định, đại từ chỉ số lượng : no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none .
Ex : He was the most interesting person that I have ever met .
It was the first time that I heard of it .
Thes e books are all that my sister left me .
She talked about the people and places that she had visited .
* Các trường hợp không dùng that :
– trong mệnh đề quan hệ không xác lập
– sau giới từ

5. WHOSE

Dùng để chỉ chiếm hữu cho danh từ chỉ người hoặc vật, thường thay cho các từ : her, his, their, hoặc hình thức ‘ s
… .. N ( person, thing ) + WHOSE + N + V … .

Đại từ quan hệ Loại danh từ thay thế Vai trò trong câu
Who chỉ người chủ từ
Whom chỉ người túc từ
Which chỉ vật chủ từ hay túc từ
That chỉ người hay chỉ vật chủ từ hay túc từ
Whose chỉ người chỉ quyền sở hữu

Các trạng từ quan hệ

1. WHY: mở đầu cho mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh chỉ lý do, thường thay cho cụm for the reason, for that reason.

… .. N ( reason ) + WHY + S + V …
Ex : I don’t know the reason. You didn’t go to school for that reason .

 • → I don’t know the reason why you didn’t go to school.

2. WHERE: thay thế từ chỉ nơi chốn, thường thay cho there

…. N ( place ) + WHERE + S + V … .
( WHERE = ON / IN / AT + WHICH )
Ex : a / The khách sạn wasn’t very clean. We stayed t that khách sạn .

 • → The hotel where we stayed wasn’t very clean.
 • → The hotel at which we stayed wasn’t very clean.

3. WHEN: thay thế từ chỉ thời gian, thường thay cho từ then

…. N ( time ) + WHEN + S + V …
( WHEN = ON / IN / AT + WHICH )
Ex : Do you still remember the day ? We first met on that day .

 • → Do you still remember the day when we first met?
 • → Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come back then. → I don’t know the time when she will come back .

Các loại Mệnh đề quan hệ

Có hai loại mệnh đề quan hệ : mệnh đề quan hệ xác lập và mệnh đề quan hệ không xác lập .

 1. Mệnh đề quan hệ xác định (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng để xác định danh từ đứng trước nó. Mệnh đề xác định là mệnh đề cần thiết cho ý nghĩa của câu, không có nó câu sẽ không đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ là danh từ không xác định và không dùng dấu phẩy ngăn cách nó với mệnh đề chính.
 2. Mệnh đề quan hệ không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung cấp thêm thông tin về một người, một vật hoặc một sự việc đã được xác định. Mệnh đề không xác định là mệnh đề không nhất thiết phải có trong câu, không có nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ là danh từ xác định và được ngăn cách với mệnh đề chính bằng một hoặc hai dấu phẩy (,) hay dấu gạch ngang (-)

Ex : Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. ( Non-defining relative clause )
Note : để biết khi nào dùng mệnh đề quan hệ không xác lập, ta chú ý quan tâm các điểm sau :
– Khi danh từ mà nó bổ nghĩa là một danh từ riêng
– Khi danh từ mà nó bổ nghĩa là một tính từ chiếm hữu ( my, his, her, their )
– Khi danh từ mà nó bổ nghĩa la một danh từ đi với this, that, these, those

Một số lưu ý trong mệnh đề quan hệ

1. Nếu trong mệnh đề quan hệ có giới từ thì giới từ hoàn toàn có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ ( chỉ vận dụng với whom và which. )

 • Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.
  • → Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.
  • → Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Có thể dùng which thay cho cả mệnh đề đứng trước .

 • Ex: She can’t come to my birthday party. That makes me sad. → She can’t come to my birthday party, which makes me sad.

3. Ở vị trí túc từ, whom hoàn toàn có thể được thay bằng who .

 • Ex: I’d like to talk to the man whom / who I met at your birthday party.

4. Trong mệnh đề quan hệ xác lập, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể bỏ các đại từ quan hệ làm túc từ : whom, which .

 • Ex: The girl you met yesterday is my close friend. The book you lent me was very interesting.

5. Các cụm từ chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of … hoàn toàn có thể được dùng trước whom, which và whose .

 • Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.

Cách rút gọn mệnh đề quan hệ

1. Mệnh đề quan hệ được rút thành cụm phân từ

Mệnh đề quan hệ chứa các đại từ quan hệ làm chủ từ who, which, that hoàn toàn có thể được rút gọn thành cụm hiện tại phân từ ( V-ing ) hoặc quá khứ phân từ ( V3 / ed ) .

* Nếu mệnh đề quan hệ là mệnh đề chủ động thì rút thành cụm hiện tại phân từ (V-ing).

 • a/ The man who is standing over there is my father. → The man standing over there is my father.
 • b/ The couple who live next door to me are professors. → The couple living next door to me are professors.

* Nếu mệnh đề quan hệ là mệnh đề bị động thì rút thành cụm quá khứ phân từ (V3/ed). Ví dụ:

 • a/ The instructions that are given on the front page are very important. → The instructions given on the front page are very important.
 • b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.

2. Mệnh đề quan hệ được rút thành cụm động từ nguyên mẫu

Mệnh đề quan hệ được rút thành cụm động từ nguyên mẫu ( To-infinitive ) khi trước đại từ quan hệ có các cụm từ : the first, the second, the last, the only hoặchình thức so sánh bậc nhất. Ví dụ
a / John was the last person that got the news. → John was the last person to get the news .
b / He was the best player that we admire. → He was the best player to be admired .
c / He was the second man who was killed in this way. → He was the second man to be killed in this way .

3. Mệnh đề quan hệ chứa “tobe” và tính từ:

Ta hoàn toàn có thể bỏ đi đại từ quan hệ và ” to be ”
+ The woman, who is very clever and beautiful is my aunt
Được giản lược thành : The woman, clever and beautiful is my aunt .

4. Loại bỏ đại từ quan hệ và to be trước một ngữ giới từ (một giới từ mở đầu kết hợp với các danh từ theo sau)

Ví dụ :
+ The beaker that is on the counter contains a solution .
Được giản lược thành : The beaker on the counter contains a solution .

Phân biệt cách dùng Who, Whom và Whose trong tiếng anh

1. Cách dùng Who

– Who được dùng như hình thức chủ từ khi từ đứng trước của nó là chủ ngữ chỉ người

Ví dụ: The man who spoke to you, is my father

Người đàn ông ( người mà ) đã trò chuyện với anh là cha tôi
The girls who serve in the shop are the owner’s daughters
Những cô gái ( mà họ ) giúp việc ở của hàng là con gái ông chủ

* Chú ý: Sau who luôn là động từ Verb

2. Cách dùng Whom

– Whom được dùng như hình thức bổ túc từ, khi từ đứng trước là chủ ngữ chỉ người

Ví dụ: The man whom you meet is my father

Người đàn ông, người mà anh gặp là cha tôi
The girls whom you saw are my sisters
Những cô gái mà anh thấy là các chị họ tôi
– Trong văn nói người ta thường dùng who hoặc that thay cho whom, hoặc đại trà phổ thông hơn nữa bỏ whom đi .

+ Ví dụ: Văn viết: The man whom you meet is my father

Văn nói : The man who you meet if my father
The man that you meet is my father
The man you meet is my father
– Trong trường hợp whom làm từ bổ túc cho một giới từ, khi viết ta để giới từ trước whom, khi nói tư để giới từ sau cuối, còn whom được sửa chữa thay thế bằng that hoặc bỏ hẳn .

+ Ví dụ: Văn viết: The man to whom I spoke

Văn nói : The man that I spoke to
The man I spoke to .

* Chú ý: Sau whom là đại từ Subject

3. Cách dùng Whose

– Whose được dùng như hình thức sở hữu cách khi từ đứng trước là chủ ngữ chỉ người

+ Ví dụ : The men whose houses were damaged will be compensated .
Những người có nhà của họ bị thiệt hại sẽ được bồi thường

Chú ý: Sau Whose là danh từ Noun, danh từ đứng sau whose không bao giờ có mạo từ

Phân biệt WHO, WHOM và WHOSE

1. Phân biệt cách dùng Who và Whose

– Sau who luôn là động từ còn sau whose phải là danh từ

 …N (person) + WHO + V + O

 …N (person) + WHOSE + N + V/S + V + O

Ví dụ: The woman who helped you is my English teacher

Người phụ nữ giúp bạn là giáo viên dạy tiếng anh của tôi .

  The man whose son in my class, is a doctor

Người đàn ông có con trai học cùng lớp tôi là một bác sĩ

2. Phân biệt cách dùng Who và Whom

– Who làm chủ từ trong mệnh đề quan hệ và thay thế cho danh từ chỉ người.

 …N (person) + WHO + V + O

– Whom làm túc từ cho động từ trong mệnh đề quan hệ và thay thế cho danh từ chỉ người.

 …N (person) + WHOM + S + V

+ Ví dụ: I told you about the woman who lives next door.

Do you know the boy whose mother is a nurse ?
Bạn có biết cậu bé mà mẹ cậu ấy là một y tá ?

Bài tập về cách dùng Who, Whom và Whose

Bài 1: Hoàn thành câu với who, whom, whose

1 ) This is the man_____son is my friend .
2 ) Do you know the woman _____ name is White
3 ) The house _____ doors are yellow is mine
4 ) The girl _____ I like is you

* Đáp án:

1) This is the man whose son is my friend.

Đây là người đàn ông mà con trai cuả ông ta là bạn cuả tôi

2) Do you know the woman whose name is White

Bạn có biết người phụ nữ mà têncuả cô ta là White

3) The house whose doors are yellow is mine

Căn nhà mà cưả cuả nó màu vàng là nhà cuả tôi

4) The girl whom I like is you

Cô gái mà tôi thích là bạn

Bài 2: Hoàn thành câu với Who hoặc Whom.

1 ) We are talking to some peasants _____ we will help .
2 ) The pupils _____ were lazy in the past are trying to study hard .
3 ) The police arrested the man _____ many people admire .
4 ) The thief _____ I scolded stole my wallet .

* Đáp án:

1) Whom: We are talking to some peasants whom we will help.

Chúng tôi trò chuyện với vài người nông dân ( những người mà ) chúng tôi sẽ giúp .

2) Who: The pupils who were lazy in the past are trying to study hard.

Các em học viên ( những em mà ) trước đây lười học giờ đang cố gắng nỗ lực cần mẫn học .

3) Whom: The police arrested the man whom many people admire.

Cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông ( người mà ) có nhiều người thần tượng .

4. Whom: The thief whom I scolded stole my wallet.

Tên trộm ( người mà ) tôi chửi đã đánh cắp ví của tôi

Bài 3: Hoàn thành câu với Who hoặc Whose.

1 ) They will kill the people _____ participate in the trip .
2 ) The knight _____swords are long have been defeated .
3 ) The scientists _____ are researching a new machine have died .
4. They have destroyed the terrorists _____ plan is to demolish the tower .

* Đáp án

1) Who: They will kill the people who participate in the trip.

Họ sẽ sát hại những người tham gia chuyến đi

2) Whose: The knight whose swords are long have been defeated

Người hiệp sĩ người mà có thanh kiếm dài đã bị vượt mặt .

3) Who: The scientists who are researching a new machine have died.

Những nhà khoa học những người mà đang điều tra và nghiên cứu cỗ máy mới đã qua đời .

4. Whose: They have destroyed the terrorists whose plan is to demolish the tower.

Họ đã hủy hoại bọn khủng bố những kẻ đã lên kế hoạch hủy hoại tòa tháp

Bài 4: Hoàn thành câu với Whom hặc Whose

1 ) The millionaire _____ car is expensive has left home
2 ) We need to meet the boy _____ the gansters beat yesterday .
3 ) The emperor _____ they assassinated is alive .
4 ) The student _____ phone is expensive isn’t rich .

* Đáp án

1) Whose: The millionaire whose car is expensive has left home

Người triệu phú ( người mà ) có chiếc xe đắt đã bỏ nhà đi .

2) Whom: We need to meet the boy whom the gansters beat yesterday.

Chúng ta cần gặp cậu bé người mà bọn găng tơ đã đánh ngày hôm qua

3) Whom: The emperor whom they assassinated is alive

Vị hoàng đế người mà chúng đã ám sát vẫn còn sống

4) Whose: The student whose phone is expensive isn’t rich.

Người sinh viên ( người mà ) có chiếc điện thoại cảm ứng đắt thì không giàu .

Bài tập thực hành về mệnh đề quan hệ

EXERCISE 1:

Chọn đáp án đúng nhất để triển khai xong các câu sau hoặc chọn đáp án có câu gần nghĩa nhất với câu gốc :
1. She is talking about the author________book is one of the best-sellers
this year .
A. which B. whose C. that D. who
2. He bought all the books__________are needed for the next exam .
A. that B. what C. those D. who
3. The children, __________parents are famous teachers, are taught well .
A. that B. whom C. whose D. their

4.        Do you know the boy________we met at the party last week?

A. which B. whose C. who D. whom
5. The exercises which we are doing________very easy .
A. is B. has been C. are D. was
6. The man_______next to me kept talking during the film, _______really annoyed me .
A. having sat / that B. sitting / which
C. to sit / what D. sitting / who
7. Was Neil Armstrong the first person________foot on the moon ?
A. set B. setting C. to set D. who was set
8. This is the village in________my family and I have lived for over 20 years .
A. which B. that C. whom D. where
9. My mother, ________everyone admires, is a famous teacher .
A. where B. whom C. which D. whose
10. The old building__________is in front of my house fell down .
A. of which B. which C. whose D. whom
11. We need a teacher__________native language is English .
A. who B. whose C. whom D. that
12. I bought a T – shirt________is very nice .
A. who B. whose C. whom D. that
l3. The woman, ________was sitting in the meeting hall, didn’t seem friendly to us at all .
A. who B. whom C. where D. when
14. The man with__________I have been working is very friendly .
A. who B. that C which D. whom
15. We’ll come in May__________the schools are on holiday .
A. that B. where C. which D. when

EXERCISE 2 Chn đáp án có li sai cn được sa:

1.        The man for (A) who the police (B) are looking (C) robbed (D) the bank last week.

2.        Today, (A) the number of people (B) whom moved into this city (C) is almost double (D) that of twenty years ago.

3.        They work (A) with (B) a person (C) his name (D) is John.

4.        (A) The man (B) whom you (C) are looking for (D) living in this neighborhood.

5.        (A) His father warned (B) him not (C) repeating (D) that mistake again.

6.        My mother (A) will fly to Ha Noi, (B) that is (C) the capital city (D) of Vietnam.

7.        She (A) is (B) the most beautiful girl (C) whose I have (D) ever met.

8.        Every student (A) who (B) majors in English (C) are ready to participate (D) in this contest.

9.        (A) The policeman must try (B) to catch those people (C) whom drive (D) dangerously.

10.      The person (A) about who (B) I told you yesterday (C) is coming here (D) tomorrow.

11.      (A) Mother’s Day is (B) the day when children show (C) their love to their mother (D) one.

12.      (A) Do you know (B) the reason (C) when we should learn (D) English?

13.      (A) That is the (B) woman who (C) she told me (D) the news

14.      It is (A) complicated (B) because pollution (C) is caused by things (D) when benefit people.

15.      (A) New Year Day is the day (B) where my family members (C) gather and enjoy it (D) together.

ĐÁP ÁN

1.        B

Sau chỗ trống là danh từ “ book ” nên từ cần điền vào là đại từ quan hệ whose để thay thế sửa chữa cho tính từ chiếm hữu .
Dịch nghĩa : Cô ấy đang chuyện trò về tác giả mà cuốn sách của ông ấy là một trong những cuốn sách hút khách nhất năm nay .

2.        A

Trong câu đại từ quan hệ “ that ” dùng để sửa chữa thay thế cho chủ ngữ trong mệnh đề xác lập
Dịch nghĩa : Anh ấy đã mua toàn bộ những quyển sách mà cần cho kỳ thi sắp tới .

3.        C

Phía sau chỗ trống là danh từ “ parents ” nên từ cần điền vào là đại từ whose
Dịch nghĩa : Những đứa trẻ mà cha mẹ của chúng là giáo viên nổi tiếng thì được dạy dỗ tốt .

4.        D

Chúng ta dùng whom để sửa chữa thay thế cho tân ngữ chỉ người trong câu này .
Dịch nghĩa : Bạn có biết cậu bé mà tất cả chúng ta đã gặp ở bữa tiệc tuần trước không ?

5.        C

Chủ ngữ phía trước là “ the exercises ” ( danh từ số nhiều ) nên động từ to be là are
Dịch nghĩa : Những bài tập mà chúng tôi đang làm thì rất dễ .

6.        B

Rút gọn mệnh đề quan hệ ở dữ thế chủ động nên động từ phía trước là Ving. Dùng đại từ quan hệ “ which ” ở phía sau để thay thế sửa chữa cho cả mệnh đề ở phía trước .
Dịch nghĩa : Người đàn ông mà ngồi bên cạnh tôi liên tục chuyện trò suốt cả bộ phim, điều mà thực sự đã làm tôi bực mình .

7.        C

Trong câu có the first … nên khi rút gọn mệnh đề quan hệ ta dùng to V .
Dịch nghĩa : Có phải Neil Armstrong là người tiên phong đã đặt chân lên mặt trăng không ?

8.        A

In which = where : thay thế sửa chữa cho cụm từ nơi chốn .
Dịch nghĩa : Đây là ngôi làng mà tôi và mái ấm gia đình đã sống được hơn 20 năm rồi .

9.        B

Thay thế cho tân ngữ chỉ người nên đáp án là whom .
My mother is a famous teacher. Everyone admires her. ( tân ngữ )
=> My mother, whom everyone admires, is a famous teacher .
Dịch nghĩa : Mẹ tôi, người mà mọi người ngưỡng mộ, là giáo viên nổi tiếng .

10.      B

Thay thế cho chủ ngữ chỉ vật nên đáp án là which .
The old building fell down. It is in front of my house .
=> The old building which is in front of my house fell down .
Dịch nghĩa : Tòa nhà cũ mà ở phía trước nhà tôi đã đổ xuống .

11.      B

Phía sau chỗ trống là danh từ “ native language ” nên từ cần điền vào là đại từ quan hệ “ whose ”
Dịch nghĩa : Chúng tôi cần một giáo viên mà ngôn từ bản xứ của người đó là tiếng Anh .

12.      D

I bought a T – shirt. It is very nice .
=> I bought a T – shirt which / that is very nice .
Thay thế cho chủ ngữ chỉ nên đáp án là that / which

13.      A

Thay thế cho chủ ngữ chỉ người nên đáp án là who .
Dịch nghĩa : Người phụ nữ mà đang ngồi ở trong phòng họp, có vẻ như không thân thiện với tất cả chúng ta chút nào .

14.      D

Thay thế cho tân ngữ chỉ người nên đáp án là whom
The man is very friendly. I have been working with him .
=> The man with whom I have been working is very friendly .
Dịch nghĩa : Người đàn ông mà tôi đang thao tác cùng thì rất thân thiện .

15.      D

Phía trước chỗ trống là in May ( chỉ thời hạn ) nên ta dùng trạng từ quan hệ when để sửa chữa thay thế cho cụm từ chỉ thời hạn .
Dịch nghĩa : Chúng tôi sẽ đến vào tháng 5 khi mà các ngôi trường đang nghỉ .

BÀI TẬP 2

Đáp án: 1.  A (who => whom)

Dịch nghĩa : Người đàn ông mà công an đang tìm kiếm đã cướp ngân hàng nhà nước vào tuần trước .

2.        B (whom=> who)

Dịch nghĩa : Ngày nay, số lượng những người mà chuyển vào thành phố này thì gần gấp đôi số lượng cách đây 20 năm .

3.        C (his => whose)

Dịch nghĩa : Họ thao tác với một người tên là John .

4.        D (living => lives/ is living)

Dịch nghĩa : Người đàn ông mà bạn đang tìm kiếm sống ở vùng này .

5.        C (repeating => to repeat)

Cấu trúc : warn sb not to do sth : cảnh báo nhắc nhở / cảnh cáo ai không được làm gì đó
Dịch nghĩa : Bố anh ấy cảnh cáo anh ấy không được lặp lại sai lầm đáng tiếc đó nữa .

6.        B (that => which)

Dịch nghĩa : Mẹ tôi sẽ bay đến TP. Hà Nội, Thành Phố Hà Nội của nước Nước Ta .

7.        C (whose => whom/that)

Dịch nghĩa : Cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi đã từng gặp .

8.        C (are => is vì ch ng là every student)

Dịch nghĩa : Mọi học viên mà chuyên ngành tiếng anh thì sẵn sàng chuẩn bị tham gia vào cuộc thi này .

9.        C (whom=> who)

Dịch nghĩa : Cảnh sát phải nỗ lực bắt những người mà lái xe nguy hại .

10.      A (about who =>about whom)

Dịch nghĩa : Người mà tôi đã kể cho bạn ngày hôm qua sẽ đến đây vào ngày mai .

11.      D (b on)

Dịch nghĩa : Ngày của mẹ là ngày mà những người con bày tỏ tình yêu với mẹ của mình .

12.      C (when => why)

Dịch nghĩa : Bạn có biết nguyên do mà tất cả chúng ta nên học tiếng anh không ?

13.      C (b she)

Dịch nghĩa : Đó là người phụ nữ mà đã nói cho tôi biết tin tức .

14.      D (when => which)

Dịch nghĩa : thật là phức tạp chính do ô nhiễm được gây ra bởi những thứ mà có lợi cho con người .

15.      B (where => when)

Dịch nghĩa : Ngày năm mới là ngày mà mà các thành viên trong mái ấm gia đình tụ họp và tận thưởng năm mới với nhau .

LUYỆN TẬP

Exercise 1: Chọn đáp án đúng nhất để điền vào mỗi câu sau.

1. She is talking about the author ________book is one of the best-sellers this year.
A. which B. whose C. that D. who

2. He bought all the books __________are needed for the next exam.
A. which B. what C. those D. who

3. The children, __________parents are famous teachers, are taught well.
A. that B. whom C. whose D. their

4. Do you know the boy ________we met at the party last week?
A. which B. whose C. who is D. whom

5. The exercises which we are doing ________very easy.
A. is B. has been C. are D. was

6. The man _______next to me kept talking during the film, _______really annoyed me.
A. having sat / that B. sitting / which
C. to sit / what D. sitting / who

7. Was Neil Armstrong the first person ________foot on the moon?
A. set B. setting C. to set D. who was set

8. This is the village in ________my family and I have lived for over 20 years .
A. which B. that C. whom D. where

9. My mother, ________everyone admires, is a famous teacher.
A. where B. whom C. which D. whose

10. The old building __________is in front of my house fell down.
A. of which B. which C. whose D. whom

Exercise 2: Mỗi câu sau chứa một lỗi sai. Tìm và sửa chúng.

1. She is the most beautiful girl whose I have ever met .
2. She can’t speak English, whom is a disadvantage .
3. The policeman must try to catch those people whom drive dangerously .
4. The person about who I told you yesterday is coming here tomorrow .
5. Mother’s Day is the day where children show their love to their mother .
6. Do you know the reason when we should learn English ?
7. The woman who she told me the news was not a native citizen here .
8. New Year Day is the day where my family members gather and enjoy it together .

Exercise 3: Viết lại những câu sau có sử dụng mệnh đề quan hệ.

1. The house has been built in the forest. It doesn’t have electricity.
_____________________________________________________________

2. Do you know the man? He is coming towards us.
_____________________________________________________________

3. I sent my parents some postcards. They were not so expensive.
_____________________________________________________________

4. I come from a city. The city is located by the sea.
_____________________________________________________________

5. The soup was so delicious. I had it for lunch.
_____________________________________________________________

IV. ĐÁP ÁN

Exercise 1

1B 2A 3C 4D 5C 6B 7C 8A 9B 10B

Exercise 2

1. whose => who/ whom/ that
2. whom => which
3. whom => who
4. about who => about whom
5. where => when
6. when => why
7. who she => who
8. where => when

Exercise 3

1. The house which has been built in the forest doesn’t have electricity.
2. Do you know the man who is coming towards us?
3. I sent my parents some postcards which were not so expensive.
4. I come from a city which is located by the sea.
5. The soup that/ which I had for lunch was so delicious.

Bài tập : Điền whose và who, whom, who’s để hoàn thành câu sau:

 1. This is the girl ………… is my friend.
 2. The house ………… doors are yellow is mine
 3. Do you know the man …………  name is Mike?
 4. The girl ………… I like is you
 5. …………been to Ha Noi?

Đáp án:

 1. Who
 2. Whose
 3. Whose
 4. Whom
 5. Who’s 

Bài tập: Điền đại từ quan hệ thích hợp vào chỗ trống.

a / Do you know the girl ______ is standing outside the school ?
b / The man ______ lives next-door is Chinese .
c / The dictionary ______ you gave her is very good .
d / A burglar is someone ______ breaks into a house and steals things .
e / The family ______ car was stolen last week is the Bills .
f / A bus is a big car ______ carries lots of people .
g / The man ______ mobile was ringing did not know what to do .
h / Buses ______ go to the airport run every half hour .

Đáp án:

a / who
b / who
c / which
d / that
e / whose
f / which
g / whose

h/ that

Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng
Chuyên mục : Giáo dục đào tạo

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*